products

om camurus

Formulerar bättre behandlingar

Delivering better treatments

Formulerar bättre behandlingar

Camurus är ett forskningsbaserat läkemedelsbolag med ett tydligt fokus på utveckling och kommersialisering av nya och innovativa läkemedel som ger patienter med svåra och kroniska sjukdomar bättre behandlingsresultat och ökad livskvalitet.


Genom att kombinera Camurus egna patenterade FluidCrystal® formuleringsteknologier med redan etablerade, effektiva och säkra aktiva substanser, tas nya patentskyddade läkemedel fram, med förbättrade egenskaper och behandlingsresultat. Utnyttjandet av registreringsförfaranden som t.ex. 505(b)(2) i USA och hybridansökan i EU innebär att dessa produkter kan utvecklas på kortare tid och till en lägre kostnad och risk jämfört med utveckling av helt nya originalläkemedel.

Vår historia
Camurus grundades 1991 av världsledande forskare inom biofysikalisk kemi tillsammans med en lokal entreprenör. Som pionjärer inom området lipidbaserade nanostrukturer, och medvetna om svårigheterna vid utveckling av läkemedel, såg de tidigt vilka möjligheter dessa kunde få som smarta, effektiva och säkra läkemedelsformuleringar.VD har ordet

VD har ordet

Sista kvartalet 2016 avslutades med ett betydande genombrott för Camurus. Resultat från vår avslutade fas 3-studie av CAM2038 mot opiatberoende visade signifikant bättre behandlingseffekt för våra långtidsverkande depåprodukter jämfört med standardbehandling med sublinguala tabletter. Därmed kunde det viktiga arbetet med ansökningar om marknadsgodkännande till FDA och EMA inledas.

Våra långtidsverkande buprenorfindepåer, CAM2038, mot opiatberoende, uppfyllde med god marginal de primära effektmåtten för såväl European Medicines Agency (EMA) som US Food and Drug Administration (FDA). Sekundäranalysen visade dessutom en signifikant bättre behandlingseffekt jämfört med daglig behandling med sublinguala buprenorfin / naloxontabletter. De tydligt positiva fas 3-resultaten är särskilt anmärkningsvärda i ljuset av den rigorösa dubbelblinda, kontrollerade och jämförande studiedesignen samt den komplexa studiepopulationen med patienter som gick in i studien direkt från ett aktivt opiatmissbruk. Omkring 70% av de 428 studiedeltagarna använde heroin och mer än hälften var injektionsmissbrukare. Flertalet missbrukade också andra droger som kokain, amfetamin och marijuana. Gruppen representerar väl de patienter som i dagsläget påbörjar behandling av opiatberoende i såväl USA som i Europa.

Nuvarande standardbehandling med buprenorfin eller metadon är dokumenterat effektiv i att begränsa missbruk, minska dödlighet och reducera spridning av infektioner. Dessvärre har dagens standardbehandling flera brister. Dit hör begränsad behandlingsföljsamhet, kostnader och stigma kopplade till behovet av frekventa klinikbesök och kontroller, överdosering, samt en omfattande illegal handel och missbruk. Med långtidsverkande produkter kan dessa problem väsentligen reduceras eller rent av elimineras, vilket underströks av prof. Edward Nunes, Columbia University Medical School, som presenterade vid Camurus första Kapitalmarknads- och FoU-dag i Stockholm den 14:e december 2016. Tillsammans med god behandlingseffekt och säkerhetsprofil har våra långtidsverkande depåprodukter potential att transformera behandlingen av opiatberoende och förbättra för såväl patienter som vårdgivare och samhälle. Processen för inlämning av ansökningar för marknadsgodkännande av CAM2038 till EMA och FDA i mitten av 2017 fortskrider enligt plan.

Under perioden togs också viktiga steg avseende kommersiell tillverkning samt etablering av vår marknadsorganisation och operativa struktur inför den planerade lanseringen av CAM2038 i Europa under 2018. Arbetet har bland annat omfattat diskussioner med nyckelintressenter inom de olika nationella sjukvårdssystemen samt hälsoekonomiska analyser och modellering. Initiala resultat från detta arbete kommer att presenteras i mars 2017 vid AMCP Managed Care Specialty Pharmacy Annual Meeting i Denver.

I vårt projekt med Novartis, där vi meddelat positiva fas 2-resultat för vår långtidsverkande oktreotiddepå, CAM2029, för behandling av akromegali respektive neuroendokrina tumörer (NET), slutfördes rapporteringen från studien under fjärde kvartalet. Data från studien presenteras på flera konferenser under våren, bland annat vid ENETS i Barcelona i mars och ENDO i Orlando i april. Efter slutfört optimeringsarbete av CAM2029 under fjärde kvartalet inleds nu GMP-tillverkning av produkten inför en planerad start av fas 3-studier senare under året.

I samarbetet med Rhythm, kring en veckoformulering av setmelanotide för behandling av genetiska fetmasjukdomar, har GMP-tillverkning genomförts under perioden och förberedelser pågår inför start av en klinisk studie under 2017.

I vår tidiga utvecklingsportfölj initierades en klinisk farmakokinetisk studie av nya läkemedelskandidater för behandling av smärta samt illamående. Två av projekten sker i samarbete med vår partner Braeburn Pharmaceuticals, efter att vi under perioden utökat vårt licensavtal och samarbete.

Ett nytt spännande projekt i vår pipeline är vår subkutana treprostinildepå, CAM2043, för behandling av pulmonell arteriell hypertension. PAH är en sällsynt hjärt-lungsjukdom med en medelöverlevnad för obehandlade patienter på mindre än tre år. Baserat på resultat från prekliniska studier tror vi att CAM2043 har potential att förenkla och förbättra nuvarande behandling. Idag ges treprostinil främst via kontinuerlig infusion, en komplicerad procedur med biverkningar i form av smärta och risk för allvarliga infektioner. Marknaden för PAH översteg 2015 4 miljarder dollar, varav trespostinil stod för cirka 25%.

Våra starka resultat under året har ökat intresset för Camurus och bidragit till en positiv värdeutveckling. Bakom framgångarna står fantastiska medarbetare och partners, kliniska prövningsledare och studieteam. Ett varmt tack till er alla!

Fredrik TibergLedningsgrupp

Ledningsgrupp

Fredrik Tiberg

Koncernchef och Verkställande Direktör samt styrelseledamot sedan 2003. Anställd i bolaget sedan 2002.

Födelseår: 1963.
Utbildning: Civilingenjör i kemiteknik från Lunds tekniska högskola. Teknisk doktor samt docent i fysikalisk kemi från Lunds universitet.
Övriga pågående uppdrag: Professor (adjungerad) i fysikalisk kemi vid Lunds universitet. Styrelseledamot i Medicon Valley Alliance och Camurus Lipid Research Foundation.
Arbetslivserfarenhet: Vd för Heptahelix AB, forskningschef för Camurus, gästprofessor i fysikalisk och teoretisk kemi vid University of Oxford.
Aktier: 1 512 551 aktier och 60 000 teckningsoptionerEva Pinotti-Lindqvist

Chief Financial Officer sedan 2014.

Födelseår: 1963.
Utbildning: Ekonomexamen från Lunds universitet.
Arbetslivserfarenhet: Mer än 25 års erfarenhet inom ekonomi och mer än 15 års erfarenhet inom läkemedelsindustrin, såsom CFO och Vice President Business Development i EQL Pharma AB,Marknadsanalytiker i Nordic Drugs AB, Ekonomikonsult för Poolia AB, Controller i Svedala Svenska AB och Ekonomiansvarig i Poseidon Yacht Charter AB.
Aktier: 36 291 aktier och 20 000 teckningsoptionerRichard Jameson

Chief Commercial Officer sedan juni 2016.

Födelseår: 1964.
Utbildning: Fil. kand. i Tillämpad Biologi från University West of England.
Arbetslivserfarenhet: Mer än 20 år i läkemedelsindustrin, med ledande roller inom försäljning, marknadsföring, market access och företagsledning för företag som Serono, Schering Plough, Ferring och Indivior PLC.
Aktier: 16 395 aktier och 40 000 teckningsoptioner.Margareta Linden

Vice President, Project Management and Planning sedan 2004.

Födelseår: 1954.
Utbildning: Kandidatexamen i kemi och biologi och Fil. Dr. i zoofysiologi från Lunds universitet. Docent i experimentell lungmedicin på Lunds universitet.
Arbetslivserfarenhet: Mer än 35 års erfarenhet från olika positioner inom preklinisk och klinisk forskning och utveckling i läkemedelsbranschen (Draco, Astra Zeneca).
Aktier: 36 291 aktier.Markus Johnsson

Vice President, Pharmaceutical and Analytical Development sedan 2009. Anställd i bolaget sedan 2004.

Födelseår: 1972.
Utbildning: Fil. dr. i fysikalisk kemi samt Fil. mag. i kemi från Uppsala universitet.
Arbetslivserfarenhet: Postdoktorsforskare på University of Groningen. Senior Scientist på Uppsala universitet. Senior Research Scientist och Manager for Parenteral Drug Delivery Systems på Camurus.
Aktier: 45 363 aktier och 20 000 teckningsoptioner.Agneta Svedberg

Vice President, Clinical and Regulatory Development sedan 2015.

Födelseår: 1963.
Utbildning: Mastersexamen i radiofysik samt Executive MBA från Executive Foundation Lund (EFL), kandidatexamen i medicin, alla från Lunds universitet.
Arbetslivserfarenhet: Mer än 25 års erfarenhet av läkemedelsutveckling, bland annat som COO på Zealand Pharma A/S, CEO för Cantargia AB samt Senior Vice President, Clinical Development på Genmab A/S.
Aktier: 9 073 aktier och 20 000 teckningsoptioner.Fredrik Joabsson

Vice President, Business Development and Alliance Management sedan 2011. Anställd i bolaget sedan 2001.

Födelseår: 1972.
Utbildning: Fil. dr. i fysikalisk kemi samt Fil. mag. i kemi från Lunds universitet.
Arbetslivserfarenhet: Mångårig erfarenhet av läkemedelsutveckling genom olika positioner inom forskning och utveckling samt affärsutveckling på Camurus.
Innehav: 36 391 aktier och 20 000 teckningsoptioner.Cecilia Callmer

Vice President, Human Resources sedan mars 2017.

Födelseår: 1974.
Utbildning: Bachelorstudier i psykologi på Lunds Universitet och Köpenhamns Universitet, samt Master-studier i psykologi på Köpenhamns Universitet och Bond University.
Arbetslivserfarenhet: Mer än 15 års erfarenhet av Human Resources i internationella företag och nästan tio års erfarenhet av läkemedelsindustrin, bland annat som HR Director i Novo Nordisk Sverige, HR Director Nordic i Diesel Aps samt Senior HR Manager och HR Manager i Ferring Pharmaceuticals A/S.
Aktier: -Torsten Malmström

Vice President, Technical Operations sedan 2013.

Födelseår: 1968.
Utbildning: Fil. dr. i kemi från Lunds universitet.
Arbetslivserfarenhet: Nästan 20 års erfarenhet från läkemedelsindustrin bland annat som Director Pharmaceutical Development i Zealand Pharma, Director Development i Polypeptide och Team Manager på Astra Zeneca.
Aktier: 36 291 aktier och 20 000 teckningsoptioner.Rein Piir

Vice President, Investor Relations sedan 2015.

Födelseår: 1958.
Utbildning: Civilekonom från Uppsala universitet.
Övriga pågående uppdrag: Styrelseordförande och Verkställande Direktör i Piir & Partner AB. Styrelseledamot i Integrative Research Laboratories Sweden AB, Trygga Pengar i Mobilen Sverige AB och L. E. Svensson Snickeri AB.
Arbetslivserfarenhet: CFO/Head of Investor Relations på Medivir AB och revisor på PricewaterhouseCoopers AB. Flerårig erfarenhet av rådgivning till aktiemarknadsbolag, däribland som Analyschef på Carnegie Investment Bank AB och strateg på Alecta.
Aktier: 5 275 aktier.Styrelse

Styrelse

Per Olof Wallström

Styrelsens ordförande sedan 2015. Styrelseledamot sedan 2010. Ordförande i ersättningsutskottet och ledamot i revisionsutskottet.

Födelseår: 1949.
Utbildning: Apotekarexamen från Uppsala universitet.
Övriga pågående uppdrag: Styrelseledamot i Hansa Medical AB, Arosia Communication AB samt Neo Dynamics AB.
Arbetslivserfarenhet: Vd för QMed, Melacure och Karo Bio AB. Ledande befattningar för Merck Sharpe & Dohme, Astra Zeneca, Pharmacia och Bristol Myers Squibb.
Aktier: 62 748 aktier
Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen respektive Bolagets större aktieägare.Per-Anders Abrahamsson

Styrelseledamot sedan 2006.

Födelseår: 1949.
Utbildning: Legitimerad läkare med läkarexamen från Lunds universitet, med. dr, docent och professor i urulogi.
Övriga pågående uppdrag: Executive Medical Director i Ferring Pharmaceuticals. Överläkare på Skånes universitetssjukhus. Styrelseledamot i Medisport AB och GOAR Holding A/S.
Arbetslivserfarenhet: 40 år som senior läkare i urologi. Styrelseordförande för Avdelningen för urologi, Lunds Universitet i 20 år, Laboratory Director, Avdelningen för urologi, University of Rochester Medical Centre, Professor (adjungerad) vid University of Rochester. Immediate Past Secretary General, European Association of Urology.
Aktier: 33 561 aktier
Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen respektive Bolagets större aktieägare.Marianne Dicander Alexandersson

Styrelseledamot sedan 2015. Ledamot i revisionsutskottet.

Födelseår: 1959.
Utbildning: Civilingenjör i kemiteknik från Chalmers tekniska högskola.
Övriga pågående uppdrag: Styrelseledamot i Enzymatica AB (publ), Recipharm AB (publ), Praktikertjänst AB och Addera Care (publ). Styrelseordförande och grundare av MDA Management AB. Styrelseordförande i Sahlgrenska Science Park, ledamot i fullmäktige i Skandia och medlem av insynsrådet i Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverket. Partner och styrelseledamot i Xperentia AB.
Arbetslivserfarenhet: Vd i Kronans Droghandel, Global Health Partner och Sjätte APfonden samt vice vd i Apoteket AB. Ledande befattningar inom kvalitet och marknadsutveckling på Pharmacia, Imperial Chemical Industries och Volvo.
Aktier: 10 550 aktier
Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen respektive Bolagets större aktieägare.Martin Jonsson

Styrelseledamot sedan 2013. Ledamot i revisionsutskottet och ledamot i ersättningsutskottet.

Födelseår: 1961.
Utbildning: Civilekonomexamen från Lunds universitet.
Övriga pågående uppdrag: Vd och styrelseledamot i Sandberg Development AB. Styrelseledamot i Aimpoint AB och Granuldisk AB.
Arbetslivserfarenhet: Över 25 års sammanlagd erfarenhet från bolagsstyrning och arbete i ledande positioner inom olika branscher såsom medicinteknik, bioteknik, industriella kök, m fl.
Aktier: 22 682 aktier
Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen, men inte till Bolagets större aktieägare.Svein Mathisen

Styrelseledamot sedan 2010. Ledamot i revisionsutskottet och i ersättningsutskottet.

Födelseår: 1956.
Utbildning: Civilingenjörsexamen i teknisk fysik från Norges tekniska högskola.
Övriga pågående uppdrag: Styrelseordförande i iCell Science AB och Gabather AB. Styrelseledamot I Athera Biotechnologies AB, Genagon Therapeutics AB och Arild Capital AB.
Arbetslivserfarenhet: Vd i BioInvent International AB. 15 års erfarenhet från olika ledande befattningar inom Norsk Hydrokoncernen.
Aktier: 41 143 aktier
Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen respektive Bolagets större aktieägare.Per Sandberg

Styrelseledamot sedan 2006.

Födelseår: 1962.
Utbildning: Civilingenjörsexamen i mekanik från Lunds tekniska högskola.
Övriga pågående uppdrag: Styrelseordförande i Sandberg Development AB och Aimpoint Sweden AB. Styrelseledamot i Ögårdsros AB, ANORK AB, Lesurak AB, PGS Group AB, Aimpoint AB, Granuldisk AB och Fosieby Företagsgrupp Ekonomisk Förening.
Arbetslivserfarenhet: Bolagsman i E & G Sandberg Handelsbolag. Tidigare vd i Granuldisk, Aimpoint AB och Sandberg Development AB.
Aktier: 20 014 978 aktier genom Sandberg Development AB
Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen, men inte till Bolagets större aktieägare.Kerstin Valinder Strinnholm

Styrelseledamot sedan 2015. Ledamot i ersättningsutskottet.

Födelseår: 1960.
Utbildning: Examen från Journalisthögskolan vid Göteborgs universitet.
Övriga pågående uppdrag: Styrelseledamot i Corline Biomedical AB, Immunicum AB, KVS Invest AB och Cavastor AB.
Arbetslivserfarenhet: EVP Business Development i Nycomed Group. Mångårig erfarenhet inom försäljning, marknadsföring och affärsutveckling från ledande befattningar i Astra/ AstraZeneca och Nycomed/Takeda.
Aktier: 10 908 aktier
Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen respektive Bolagets större aktieägare.Fredrik Tiberg

Koncernchef och Verkställande Direktör samt styrelseledamot sedan 2003. Anställd i bolaget sedan 2002.

Födelseår: 1963.
Utbildning: Civilingenjör i kemiteknik från Lunds tekniska högskola. Teknisk doktor samt docent i fysikalisk kemi från Lunds universitet.
Övriga pågående uppdrag: Professor (adjungerad) i fysikalisk kemi vid Lunds universitet. Styrelseledamot i Medicon Valley Alliance och Camurus Lipid Research Foundation.
Arbetslivserfarenhet: Vd för Heptahelix AB, forskningschef för Camurus, gästprofessor i fysikalisk och teoretisk kemi vid University of Oxford.
Aktier: 1 512 551 aktier och 60 000 teckningsoptioner
Oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare, men inte till Bolaget och bolagsledningen.Uppförandekod

Uppförandekod

Godkänd vid styrelsemöte den 25 juni 2015.

Camurus strävar efter att alltid tillföra värde för patienter, vårdpersonal, samhället, kunder och partners. Vi strävar efter att alltid skapa tillit till och vara respekterade för vår verksamhet; forskning, utveckling och marknadsföring av våra produkter. Denna uppförandekod ("Koden") är ett viktigt dokument avseende god affärssed och etik för Camurus.

1 Omfattning och ansvar
Vår professionella verksamhet och våra dagliga beslut bör stödjas av målen och spegla vår respekt för varandras kompetens, synpunkter och beslut. Vi är handlingskraftiga, proaktiva och innovativa och har alltid respekt för varandra, våra affärspartners och kunderna. Koden gäller alla chefer, tjänstemän, anställda, underleverantörer och tillfälligt anställda hos Camurus (nedan kallade "medarbetare").
Vi förväntar oss att alla medarbetare främjar våra grundläggande värderingar genom att agera på lämpligt sätt gentemot kollegor, affärspartners och samhället i stort. Vi förväntar oss även att alla medarbetare beaktar att de kan betraktas som representanter för Camurus när de agerar utanför företaget
Camurus uppförandekod gäller för alla medarbetare, inklusive tillfällig personal, konsulter och andra som arbetar på uppdrag av Camurus. Alla medarbetare är skyldiga att bekräfta att de har läst och förstått koden. Linjechefer är ansvariga för att göra dessa riktlinjer kända och för att främja dem och övervaka efterlevnaden. Avsteg från denna uppförandekod accepteras inte och kan resultera i formella påföljder, beroende på arten och svårighetsgraden, enligt tillämpliga lagar och förordningar.

2 Syftet med uppförandekoden
Camurus uppförandekod är avsedd att stödja organisationen och verksamheten i det dagliga arbetet för att främja den långsiktigt positiva utvecklingen av bolaget. Koden betonar att respekten för lag och relevant lagstiftning är en grundläggande skyldighet och en central del av varje enskild medarbetares ansvar.
Samhälleligt ansvarstagande och långsiktigt hållbar verksamhet är globalt viktiga frågor. Dessa frågor spelar även en alltmer framträdande roll i företagens konkurrenskraft och lönsamhet och därmed också i värdet för ägarna.
Koden ska tillämpas globalt för Camurus alla produkter och verksamheter (vilka anges nedan) med respekt för de mänskliga rättigheterna och för att främja rättvisa på arbetsplatsen, trygga arbetsförhållanden, miljöansvar och god affärsetik.

3 Forskning och utveckling
Camurus verksamhet är att utveckla nya och innovativa läkemedel och medicintekniska produkter med det yttersta målet att bidra till högre livskvalitet för patienter och ett bättre samhälle som helhet. Klinisk forskning och kliniska prövningar för att utvärdera säkerhet och effekt hos produkter för diagnos, behandling och förebyggande av sjukdomar är en viktig del i läkemedelsutveckling. Camurus ska alltid hålla hög etisk standard i genomförandet av sin forsknings- och utvecklingsverksamhet. Vi gör det i överensstämmelse med gällande lagar och förordningar, inklusive World Medical Association, WMA, Helsingforsdeklaration – ”Etiska principer rörande medicinsk forskning som involverar människor”- , och internationella normer för god praxis, till exempel Good Laboratory Practices ("GLP") och god klinisk sed ("GCP").
Camurus förbinder sig att skydda patienter och frivilliga som deltar i våra kliniska prövningar; se till att vi upprätthåller högsta etiska, vetenskapliga och kliniska normer i all vår forskning; och att tillhandahålla resultaten av våra studier i tid och på ett objektiv, exakt och fullständigt vis. Vi anser att det finns viktiga fördelar för folkhälsan i att studieresultat görs tillgängliga för patienter, vårdgivare och allmänheten. Alla data från den kliniska forskningen registreras, hanteras och förvaras på ett sätt som möjliggör noggrann rapportering, tolkning och verifiering. Personer som deltar i kliniska prövningar ska inte utsättas för onödiga risker.

4 Produkter och tjänster
Camurus förbinder sig att enbart tillhandahålla sanningsenlig, icke-vilseledande och korrekt information om de godkända användningsområdena för våra produkter och vi erbjuder eller lovar aldrig något av värde för att påverka inköpsbeslut. Det är patienters och sjukvårdspersonals rättighet att utifrån sanningsenliga, rättvisa, underbyggda och vetenskapligt rigorösa utsagor fatta beslut om bästa vård.
Camurus medarbetare ska:
I. Alltid ge riktig, icke-vilseledande och balanserad information om våra produkters egenskaper, inklusive relevant säkerhetsinformation.
II. Endast marknadsföra produkter på ett sätt som är förenligt med det regulatoriska godkännandet i respektive land.
III. Aldrig lova eller ge något av värde för att belöna eller uppmuntra användning, köp eller rekommendation av våra produkter.
iv. Följa gällande lagar och förordningar.

5 Produktsäkerhet och kvalitet
Patientsäkerheten är högsta prioritet för Camurus. I forskning, utveckling, tillverkning, lagring, distribution och marknadsföringsaktiviteter följer vi alla tillämpliga lagar och förordningar, inklusive rapportering av säkerhetsinformation som syftar till att garantera säkerheten och kvaliteten på farmaceutiska produkter. Vi håller oss alltid till våra interna riktlinjer och standardrutiner, vilka syftar till att skydda patientens säkerhet och säkerställa kvaliteten på våra produkter.
Vi följer och övervakar produkter som finns på marknaden beträffande biverkningar, nya och oväntade säkerhetssignaler och vi informerar tillsynsmyndigheter om sådana i enlighet med gällande regler och föreskrifter. Varje medarbetare är ansvarig för att rapportera eventuella biverkningsproblem rörande prövningsläkemedel i kliniska prövningar och våra produkter som finns på marknaden.

6 Samverkan med sjukvårdspersonal
Camurus har förbundit sig att i all interaktion med hälso- och sjukvården tillämpa de högsta kraven på integritet och ärlighet och att följa gällande lagar, förordningar och riktlinjer. Det måste finnas berättigade behov för att ta sjukvårdspersonals eller organisationers tjänster i bruk, detsamma gäller för eventuell ersättning för tjänster. Ersättning kan endast beviljas om det finns ett skriftligt avtal som preciserar tjänsten. För en sådan tjänst får priset inte överstiga normal marknadsnivå.

7 Reklam och marknadsföring
Camurus har förbundit sig att följa alla tillämpliga lagar, förordningar och branschriktlinjer som reglerar marknadsföringsaktiviteter och reklam och genomför dessa aktiviteter på ett lämpligt och etiskt sätt.
Berörda företagsaktiviteter ska utformas så att det är säkerställt att vår marknadsföringsinformation och reklam följer gällande myndighetskrav och är korrekt, nyanserad och evidensbaserad, samt inte är falsk eller vilseledande.

8 Samverkan med statliga tillsynsmyndigheter
Camurus verkar i en starkt reglerad bransch. Statliga tillsynsmyndigheter begär rutinmässigt information under revisioner, utredningar och undersökningar. Alla anställda ska agera ärligt och professionellt i alla kontakter med myndigheternas tjänstemän vid alla tidpunkter.

9 Upphandling
Camurus leverantörer spelar en viktig roll i vår forskning, utveckling och försäljning av läkemedel som är viktiga för patienterna. Vi väljer alltid våra leverantörer utifrån objektiva kriterier och med förväntningen att de agerar på ett sätt som överensstämmer med vår skyldighet att följa gällande lagar och etiska affärsmetoder.
Camurus medarbetare ska alltid:
I. Välja leverantörer utifrån objektiva kriterier, såsom pris, meriter, kvalitet, service, tillförlitlighet och renommé.
II. Försäkra sig om att leverantörer uppfyller alla juridiska krav och lagar, och agerar på ett sätt som överensstämmer med vårt engagemang för etik och vår följsamhet till lagar och regler som anges i denna kod.
III. Till ledningen rapportera alla påståenden/misstankar om otillbörliga affärsmetoder, mutor och korruption där leverantörer berörs.
iv. Undvika intressekonflikter, olämpliga gåvor och underhållning. Acceptera aldrig några kontanter, krediter, tjänster, betalningar, lån, personliga rabatter eller andra förmåner från en återförsäljare eller leverantör.

10 Arbete mot korruption och bestickning
Medarbetare eller tredje part som agerar för Camurus räkning ska aldrig utföra en betalning eller ge en förmån som är avsedd att otillbörligt påverka, eller som kan förefalla påverka, ett affärsbeslut. Detta gäller särskilt beträffande offentliga tjänstemän, myndighetsanställda, hälso- och sjukvårdspersonal och organisationer, patienter och patientgrupper. Överträdelser av lagar gällande bestickning och korruption är belagda med betydande böter och straffavgifter, och ibland även fängelsestraff.
Ingen medarbetare får ta emot, erbjuda eller betala mutor. Man får inte heller från en tredje part direkt eller indirekt ta emot gåvor, gästfrihet, förmåner eller ersättning i någon form som kan vara olaglig eller som på något sätt kan påverka vederbörandes yrkesmässiga bedömning att utföra någon syssla eller tjänst för Camurus eller en tredje part.
Alla betalningar till offentliga tjänstemän och privatpersoner måste rapporteras och på lämpligt sätt registreras.

11 Konkurrens och konkurrenslagstiftning
Camurus måste följa gällande konkurrenslagstiftning. Dessa lagar förbjuder avtal med konkurrenter, leverantörer och kunder för att fastställa priser eller på annat sätt begränsa konkurrens. Övervakning av otillåtna karteller och konkurrenslagstiftning verkställs med stor kraft och kan leda till enorma böter, och även fängelsestraff, och måste alltid respekteras.
Camurus inbegriper sig aldrig, vare sig direkt eller indirekt, i aktiviteter som kan uppfattas som konkurrensbegränsande eller oetiska, eller i någon aktivitet som innebär manipulation av anbudsförfaranden eller bojkott. Camurus medarbetare ska inte delta i diskussioner eller aktiviteter som kan leda till uppkomsten av olämpligt beteende, och får aldrig diskutera frågor som rör prissättning, försäljning, lager eller marknadsföringsplaner med konkurrenter.

12 Internationella handelsbestämmelser
Då Camurus är involverat i internationell affärsverksamhet är vi förpliktigade att följa lagar, licenskrav, bojkotter, embargon och andra begränsningar som har fastställts av erkända nationella och internationella myndigheter, inklusive FN, Sverige, EU och USA. Camurus kommer alltid att ge riktig och korrekt information om våra produkter till tullmyndigheter och andra berörda myndigheter.

13 Politiska aktiviteter
Camurus stöder medarbetares rätt att engagera sig i politiska aktiviteter, så länge dessa aktiviteter är personliga, etiska och genomförs på egen tid med egna resurser.
Camurus medarbetare ska aldrig agera, eller ge sken av att agera, som representanter för Camurus när man deltar i egna politiska aktiviteter eller använda Camurus tillgångar, såsom arbetstid, utrustning eller anläggningar, för personliga politiska syften, eller be om bidrag eller distribuera politiskt material under arbetstid.

14 Datalagring
Camurus kan i verksamheten behöva samla in och använda personlig information. Camurus har åtagit sig att skydda individer från obehörig användning och spridning av deras personliga information, och att tillhandahålla berörda personer insyn och valmöjligheter när det gäller hur deras personuppgifter används.
Camurus följer alltid lagar om datalagring och därmed förknippade förordningar om insamling, användning, lagring och utlämnande av personuppgifter som samlats in eller anförtrotts Camurus. Medarbetare ska alltid respektera att insamlade eller anförtrodda personliga uppgifter är känslig information, och säkerställa att sådana uppgifter hanteras säkert så att integriteten inte äventyras och att sådana uppgifter inte felaktigt avslöjas.

15 Intressekonflikter
En intressekonflikt kan uppstå när en medarbetares privata intressen blir motstridiga med Camurus intressen. Vi bör alltid undvika att eventuella privata intressen påverkar vår förmåga att agera för Camurus bästa eller gör det svårt att utföra vårt arbete objektivt och effektivt.
Alla Camurus medarbetare måste rapportera alla förhållanden som skäligen kan förväntas ge upphov till en intressekonflikt.

16 Ekonomisk redovisning, upplysningar och värdepapperstransaktioner
Camurus ekonomiska redovisning ska alltid följa alla lagar, förordningar och riktlinjer tillämpliga för företagets ekonomiska redovisning. Vi dokumenterar alla transaktioner i företagets bokföring noggrant och ordentligt i enlighet med god redovisningssed. Vi upprätthåller alltid interna kontrollsystem för att säkerställa att alla transaktioner är korrekt och riktigt registrerade och för aldrig upp falska eller konstruerade poster.
Finansiella upplysningar och offentliggörande av företagsinformation till investerare ska alltid ges i rätt tid i enlighet med gällande regelverk. Vi följer alla tillämpliga lagar och förordningar och företagets riktlinjer avseende finansiella upplysningar. Alla medarbetare som är inblandade i offentlig information ska känna till dessa lagar, förordningar och företagets riktlinjer. All finansiell kommunikation och information från Camurus måste vara nyanserad, riktig, korrekt, aktuell, inte vilseledande och får endast förmedlas av auktoriserade personer. Vid osäkerhet om riktigheten i någon post, data, dokument eller rapport ska medarbetaren omedelbart rapportera till en chef eller arbetsledare.
Insiderhandel är strängt förbjudet och vi följer alla lagar och förordningar som begränsar insiderhandel med värdepapper. Om vi har kännedom om "väsentlig, icke-offentlig information" rörande Camurus, eller något företag med vilket vi har affärsförbindelser, köper eller säljer vi inte värdepapper i Camurus eller det andra företaget, varken för egen räkning eller på uppdrag av Camurus eller några andra. Vi lämnar heller aldrig ut väsentlig icke-offentlig information till andra, förrän informationen offentliggjorts i enlighet med tillämpliga lagar och företagsrutiner. "Väsentlig icke-offentlig information" är icke-offentlig information som skulle kunna ha en väsentlig inverkan på investerares beslut om att sälja eller köpa värdepapper. Exempel på detta är aktieemissioner, återköp av aktier, fusioner och förvärv, kommersialisering av nya produkter, framgångar eller misslyckanden vid kliniska prövningar och väsentliga förändringar i ekonomiska prognoser.
Information är "icke-offentlig" om den inte har gjorts tillgänglig för allmänheten genom ett pressmeddelande eller andra kanaler för bred informationsspridning. Information är "väsentlig" om en investerare skulle anse det viktigt i ett beslut att köpa, inneha eller sälja aktier eller andra värdepapper.
Våra dokument Insiderpolicy respektive Kommunikationspolicy beskriver mer detaljerat gällande normer och skyldigheter i fråga om upplysningar och insiderhandel.

17 Företagets egendom och immateriella tillgångar
Camurus materiella tillgångar, såsom utrustning, material, varor, pengar och dess immateriella tillgångar, såsom immateriella rättigheter, konfidentiell information, värdet av våra produkter och varumärken, affärsrelationer och anställdas tid, kompetens och talang, får endast användas till förmån för Camurus verksamhet, och inte för personligt eller något som helst olämpligt syfte.
Medarbetare hos Camurus får inte bedriva näringsverksamhet utanför Camurus som negativt kan påverka den uppmärksamhet och tid som krävs för att fullgöra medarbetarens skyldigheter på Camurus eller som kräver att verksamheten i fråga utförs under ordinarie arbetstid på Camurus.
Camurus medarbetare ska skydda Camurus tillgångar och se till att de används effektivt och ändamålsenligt. Användning av Camurus medel eller tillgångar för personlig vinning och andra otillbörliga ändamål är strängt förbjuden. Camurus utrustning är avsedd för affärsändamål och inte för personligt bruk, annat än tillfällig användning som är rimlig och tillåten enligt Camurus riktlinjer.
Camurus immateriella rättigheter (inklusive varumärken, patent, upphovsrätt och affärshemligheter) ska alltid skyddas från obehörig användning och utlämnande.

18 Media- och kommunikation
Aktieägare, investerare, partners, kunder och allmänheten ska kunna lita på att Camurus tillhandahåller korrekt och tillförlitlig information om vår verksamhet, resultat och framtidsutsikter. Eftersom information kan spridas brett och omedelbart via internet och andra kanaler är det viktigt att vår kommunikation med externa målgrupper är konsekvent och i samklang med företagets riktlinjer och behov. Det är därför viktigt att kommunikationen är samordnad och endast går via definierade kanaler:
I. Mediefrågor bör hänvisas till Camurus VD.
II. Investerarfrågor ska riktas till VD eller IR-chef. Alla möten med professionella investerare bör göras efter information till och godkännande av VD.
III. Offentliga föredrag ska efter tillämplig intern gransknings alltid slutligt godkännas av ledningen.,
iv. Vid inlämning av referat/sammanställningar och artiklar för offentlig publicering krävs efter tillämplig intern granskning alltid skriftligt godkännande.
Camurus Kommunikationspolicy specificerar ytterligare gällande normer och skyldigheter rörande media och kommunikation.

19 Konfidentiell information
Som medarbetare hos Camurus har man tillgång till stora mängder konfidentiell information. Konfidentiell information omfattar all information som internt genereras av Camurus och rör verksamhet i Camurus. Det kan också omfatta information som erhållits från källor utanför Camurus, inklusive information om andra företag eller deras värdepapper. Konfidentiell information omfattar all icke-offentlig information som kan vara till nytta för konkurrenter eller om den sprids är skadlig för Camurus eller dess kunder. Medarbetare är skyldiga att skydda all konfidentiell information om Camurus eller tredje part med vilken Camurus bedriver verksamhet, med undantag för när det är tillåtet eller lagstadgad skyldighet att förmedla sådan information. En medarbetares skyldighet att skydda konfidentiell information kvarstår efter att vederbörande lämnat Camurus. Otillåtet röjande av konfidentiell information kan åsamka Camurus eller våra kunder konkurrensnackdelar och kan resultera i att medarbetaren och Camurus ställs juridiskt ansvariga.

20 Arbetsplatsen
Camurus strävar efter att erbjuda en positiv arbetsplats fri från diskriminering och trakasserier av något slag. Vi värdesätter varje persons och grupps bidrag och behandlar varandra med respekt, oavsett ställning, status eller personlig relation. Camurus tolererar inte någon form av trakasserier och grundar alla anställningsrelaterade beslut, såsom rekrytering, anställning, lön, befordran och utvecklingsmöjligheter på individens yrkeskvalifikationer, meriter och/eller prestationer, utan hänsyn till kön, sexuell läggning, ålder, ras eller andra egenskaper som skyddas av gällande lagstiftning. Anställda får aldrig trakassera, förnedra eller diskriminera andra och aldrig agera våldsamt eller hotfullt.
Camurus har också åtagit sig att följa alla tillämpliga anställningslagar och förordningar samt de principer som anges i FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna. Camurus respekterar också sina medarbetares rätt att ansluta sig till och bilda oberoende fackföreningar och föreningsfriheten.

21 Säkerhet, hälsa och miljö
Camurus strävar alltid efter att erbjuda en säker och trygg arbetsmiljö där ingen utsätts för onödiga risker. Säkerhets- och hälsoaspekterna ska integreras i allt vi gör. Camurus har antagit riktlinjer och rutiner för att underlätta säkerheten på arbetsplatsen. Medarbetarna förväntas identifiera och förstå de risker som är förknippade med deras arbete, hantera risker på ett ansvarsfullt sätt och endast utföra arbetsuppgifter som man har fått lämplig utbildning för.
Medarbetare ska omedelbart rapportera alla miljö-, hälso- och säkerhetsfrågor, inklusive otrygga arbetsförhållanden, olyckor, tillbud och arbetsskador och omgående rapportera alla säkerhetsrisker, inklusive hotfullt eller våldsamt beteende, till närmsta chef.
Camurus har vidare förbundit sig att sträva efter att driva verksamheten på ett miljömässigt ansvarsfullt sätt, förbättra och minska miljöpåverkan av vårt arbete och våra produkter och bidra till att minska avfall och vidta energibesparande åtgärder.
Utöver att minimera kemiska, biologiska och andra risker och att proaktivt minska risken för olyckor på arbetsplatsen, stöder Camurus även aktiviteter som syftar till att förbättra medarbetarnas hälsa och välbefinnande.


Denna uppförandekod, och alla frågor som berörs häri utgör inte någon enskild tredje parts rättigheter och kan bli föremål för framtida revideringar. Camurus förbehåller sig rätten att när som helst och utan förvarning ändra eller ersätta denna uppförandekod eller delar därav.


UP

Viktig information

Informationen på denna del av Camurus AB:s (”Bolagets”) webbplats är inte avsedd för, och får inte, direkt eller indirekt, helt eller delvis, åtkommas av eller distribueras eller spridas till personer som bor eller befinner sig i USA (innefattande dess territorier och besittningar), varje stat i USA samt District of Columbia (”USA”), Kanada, Japan, Australien, Nya Zeeland, Sydafrika, Hong Kong, Singapore eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser, och utgör inte ett erbjudande att sälja, eller en anfordran om att lämna ett erbjudande att köpa eller förvärva, aktier eller andra värdepapper i Bolaget i USA, Kanada Japan, Australien, Nya Zeeland, Sydafrika, Hong Kong, Singapore eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser i sådan jurisdiktion. Värdepapper i Bolaget som omnämns på denna webbplats (”Värdepapperna”) har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 (”Securities Act”) och får inte erbjudas eller säljas i USA utan registrering enligt Securities Act eller utan tillämpning av ett undantag från, eller genom en transaktion som inte omfattas av, sådan registrering och i överenstämmelse med samtliga tillämpliga värdepapperslagar i varje delstat eller annan jurisdiktion i USA. Värdepapperna har vidare inte registrerats och kommer inte att registreras enligt någon tillämplig värdepapperslagstiftning i Kanada, Japan, Australien, Nya Zeeland, Sydafrika, Hong Kong eller Singapore och får, med vissa undantag, inte erbjudas eller säljas till eller inom, eller för en persons räkning eller till förmån för en person som är folkbokförd eller befinner sig i Kanada, Japan, Australien, Nya Zeeland, Sydafrika, Hong Kong eller Singapore. Det kommer inte lämnas något erbjudande till allmänheten i Kanada, Japan, Australien, Nya Zeeland, Sydafrika, Hong Kong eller Singapore att förvärva Aktierna. Åtkomst till informationen och dokumenten på följande webbplatser kan vara olaglig i vissa jurisdiktioner, och endast vissa kategorier av personer kan tillåtas åtkomst till sådan information och sådana dokument. Samtliga personer bosatta utanför Sverige som önskar åtkomst till dokumenten på denna webbplats måste först försäkra sig om att de inte är föremål för lokala lagar eller bestämmelser som förbjuder eller inskränker deras rätt till åtkomst av denna webbplats, eller om deras förvärv av värdepapper kräver registrering eller godkännande. Sådan registrering eller sådant godkännande har inte inhämtats utanför Sverige. Bolaget tar inget ansvar för någon persons brott mot tillämpliga lagar och bestämmelser.