products

karriär

Karriär

Career

Karriär

Camurus verksamhet växer succesivt och vi har återkommande behov av att rekrytera medarbetare med olika kompetenser. Vilka kompetenser vi behöver beror på vilken del av verksamheten som expanderar. När vi har lediga tjänster kommer de att publiceras här. För närvarande tar vi inte emot spontanansökningar.


Research Scientist – Analytical Development

Research Scientist – Analytical Development

As Research Scientist you will be part of the Analytical Development team and report directly to the Director of Analytical Development. Together with your colleagues you will be working with development, qualification, implementation, and transfer of analytical techniques and methods for internal and/or external use. Other responsibilities include analytical support of process and formulation development, release and stability testing of drug product candidates, maintenance and troubleshooting of instruments and methods, performing high level review and data evaluation, writing or revising of analytical procedures and/or SOP's, and contributing with technical/analytical expertise in project- and working groups.

Candidate profile
You have a MSc in analytical chemistry or similar university degree. You have experience with method development and qualification/validation for analysis of pharmaceuticals using chromatographic techniques. A strong advantage is if you have been working in compliance with GMP/GLP and other regulatory requirements such as the ICH guidelines. Experience with development and validation of methods (immunoassay, LC-MS) for analysis of biological samples are further merits.

You have a proven track record of efficient documentation and writing reports for internal and external use and have excellent oral and written communication skills in English; Swedish is an advantage. You are motivated by working both independently and in a team in a structured and goal-oriented way. Furthermore, you thrive in a fast-paced, dynamic and team-oriented environment. You are used to working with Office package.

Camurus has approximately 60 employees and the head office is located in Lund. For more information about Camurus and the vacant position please visit our website www.camurus.com or contact Catalin Nistor, Director Analytical Development, phone: +46 (0)46 286 3861. Please send your application as soon as possible to job@camurus.com, as we will be reviewing incoming applications on an ongoing basis.


Viktig information

Informationen på denna del av Camurus AB:s (”Bolagets”) webbplats är inte avsedd för, och får inte, direkt eller indirekt, helt eller delvis, åtkommas av eller distribueras eller spridas till personer som bor eller befinner sig i USA (innefattande dess territorier och besittningar), varje stat i USA samt District of Columbia (”USA”), Kanada, Japan, Australien, Nya Zeeland, Sydafrika, Hong Kong, Singapore eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser, och utgör inte ett erbjudande att sälja, eller en anfordran om att lämna ett erbjudande att köpa eller förvärva, aktier eller andra värdepapper i Bolaget i USA, Kanada Japan, Australien, Nya Zeeland, Sydafrika, Hong Kong, Singapore eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser i sådan jurisdiktion. Värdepapper i Bolaget som omnämns på denna webbplats (”Värdepapperna”) har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 (”Securities Act”) och får inte erbjudas eller säljas i USA utan registrering enligt Securities Act eller utan tillämpning av ett undantag från, eller genom en transaktion som inte omfattas av, sådan registrering och i överenstämmelse med samtliga tillämpliga värdepapperslagar i varje delstat eller annan jurisdiktion i USA. Värdepapperna har vidare inte registrerats och kommer inte att registreras enligt någon tillämplig värdepapperslagstiftning i Kanada, Japan, Australien, Nya Zeeland, Sydafrika, Hong Kong eller Singapore och får, med vissa undantag, inte erbjudas eller säljas till eller inom, eller för en persons räkning eller till förmån för en person som är folkbokförd eller befinner sig i Kanada, Japan, Australien, Nya Zeeland, Sydafrika, Hong Kong eller Singapore. Det kommer inte lämnas något erbjudande till allmänheten i Kanada, Japan, Australien, Nya Zeeland, Sydafrika, Hong Kong eller Singapore att förvärva Aktierna. Åtkomst till informationen och dokumenten på följande webbplatser kan vara olaglig i vissa jurisdiktioner, och endast vissa kategorier av personer kan tillåtas åtkomst till sådan information och sådana dokument. Samtliga personer bosatta utanför Sverige som önskar åtkomst till dokumenten på denna webbplats måste först försäkra sig om att de inte är föremål för lokala lagar eller bestämmelser som förbjuder eller inskränker deras rätt till åtkomst av denna webbplats, eller om deras förvärv av värdepapper kräver registrering eller godkännande. Sådan registrering eller sådant godkännande har inte inhämtats utanför Sverige. Bolaget tar inget ansvar för någon persons brott mot tillämpliga lagar och bestämmelser.