products


IR
KONTAKT
Prenumeration
Prenumerera på information från Camurus.


Aktien och aktieägare

Aktien och aktieägareAktien

AktienAktieägare
31 december 2016
Antal aktier% av kapital% av röster
Sandberg Development AB20 014 97853,6953,69
Swedbank Robur Fonder2 421 7616,506,50
Fredrik Tiberg, CEO1 512 5514,064,06
Gladiator1 374 6843,693,69
Catella Fondförvaltning1 129 0003,033,03
Backahill Utveckling877 1932,352,35
SEB S.A.807 2742,172,17
Grenspecialisten Förvaltning774 5422,082,08
Fjärde AP-fonden765 3322,052,05
Enter Fonder625 0651,681,68
Andra aktieägare6 979 10618,718,7
Totalt37 281 486


Insynshandel
Hos Finansinspektionen finns ett offentligt register över personer i noterade aktiebolag som har så kallad insynsställning. Förändringar i deras aktieinnehav uppdateras och publiceras dagligen i insynslistan på Finansinspektionens hemsida.

Analytiker som för närvarande följer Camurus

Carnegie Investment Bank AB (publ)
Erik Hultgård
Kristofer Liljeberg-Svensson

Svenska Handelsbanken
Peter Sehested


Prospekt

Prospekt

ErbjudandehandlingarPDF
Prospekt
IR kontakt

IR kontakt

Ni är välkommen att kontakta oss genom epost eller telefon om ni har frågor.

Investor Relations
Rein Piir
Vice President, Head of Investor Relations
0708-53 72 92
ir@camurus.comFinansiella rapporter

Finansiella rapporter

Pressmeddelanden

Pressmeddelanden

 

Presentationer

PresentationerPrenumeration

PrenumerationFinansiell kalender

Finansiell kalender


Bolagsstyrning

BolagsstyrningStyrelse

Styrelse

Enligt bolagsordningen ska Camurus styrelse bestå av lägst tre och högst tio ledamöter valda av årsstämman för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Vid årsstämman 2016 valdes åtta (8) styrelseledamöter. Camurus vd ingår i styrelsen och bolagets CFO fungerar som styrelsens sekreterare. Andra befattningshavare i Camurus deltar i styrelsens sammanträden som föredragande i särskilda frågor. I enlighet med Koden ska en majoritet av de bolagsstämmovalda styrelseledamöterna vara oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning.
Utöver vd Fredrik Tiberg bedöms samtliga styrelseledamöter vara oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning. Fem av dessa ledamöter bedöms dessutom vara oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare. Camurus uppfyller därmed Kodens krav på oberoende.

Information om styrelseledamöterna med uppgift om födelseår, år för inval i styrelsen, erfarenhet, pågående och tidigare uppdrag, samt aktieinnehav i finns här.


Ledningsgrupp

Ledningsgrupp

För information om nuvarande ledande befattningshavarna i Camurus, när dessa tillträdde sina befattningar samt födelseår, utbildning, erfarenhet, aktieinnehav i bolaget samt pågående och tidigare uppdrag se här.Camurus arbete med bolagsstyrningsfrågor

Camurus arbete med bolagsstyrningsfrågor

Camurus arbete med bolagsstyrning baseras på tillämpliga lagar, regler och rekommendationer för noterade bolag, såsom kod för bolagsstyrning (”Koden”), Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter, Camurus bolagsordning och bolagsspecifika regler och riktlinjer. Camurus tillämpar Svensk kod för bolagsstyrning.

Bolagsstyrningsrapport 2016

Camurus arbete med bolagsstyrning 2015
Valberedning

Valberedning

Camurus valberedning och dess uppdrag ska omfatta beredning och upprättande av förslag till val av styrelseledamöter, styrelsens ordförande, stämmoordförande samt revisorer. Därutöver ska valberedningens uppdrag innefatta att föreslå arvode till styrelsens ledamöter, till ledamöter i styrelsens utskott samt till revisorerna.

Vid årsstämman den 3 maj 2016 fattades beslut om följande instruktion för valberedningen i Camurus, vilken ska gälla tills vidare.

Styrelsens ordförande ska, baserat på ägandet enligt Euroclear Sweden AB per den 31 augusti året före årsstämman, kontakta de tre röstmässigt största ägarna, vilka sedan äger utse varsin ledamot som, tillsammans med styrelsens ordförande, ska utgöra valberedning. Om någon av de tre största ägarna avstår sin rätt att utse ledamot av valberedningen ska nästa ägare i storlek beredas tillfälle att utse ledamot. Verkställande direktören eller annan person från bolagsledningen ska inte vara ledamot av valberedningen.

Styrelsens ordförande är sammankallande till valberedningens första sammanträde. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess ny valberedning utsetts.
Valberedningens sammansättning ska offentliggöras senast sex månader före årsstämma. Härvid ska också alla aktieägare få kännedom om hur valberedningen kan kontaktas.

Om ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört kan ersättare inträda från samma aktieägare. Om väsentliga förändringar i ägandet sker efter det datum då valberedningen utsågs kan valberedningen, om den så finner erforderligt, besluta att erbjuda ny ägare plats i valberedningen i enlighet med principerna ovan. Förändringar i valberedningen ska offentliggöras omedelbart.

Valberedningen ska bereda och till kommande årsstämma lämna förslag till:

• val av ordförande på stämman,
• val av ordförande och övriga ledamöter i styrelsen,
• styrelsearvode uppdelat mellan ordförande och övriga ledamöter samt eventuell ersättning för utskottsarbete,
• val av revisor och ersättning till denne samt, i förekommande fall,
• nya principer för utseende av valberedning.

Arvode ska inte utgå till valberedningens ledamöter. Valberedningen ska ha rätt att, efter godkännande av styrelsens ordförande, belasta bolaget med kostnader för exempelvis rekryteringskonsulter eller annan kostnad som krävs för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag.

Valberedningen inför årsstämman 2017 består av följande personer:

Representanter Aktieägare
Martin JonssonSandberg Development AB
Jan AnderssonSwedbank Robur Fonder
Pär JosefssonFredrik Tiberg
Per Olof WallströmStyrelsens ordförande


Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen är välkomna att kontakta valberedningen på bolagets adress. För att valberedningen ska kunna beakta ett förslag måste förslaget ha inkommit i god tid före årsstämman, dock senast den 15 februari 2017.


Revisionsutskott

Revisionsutskott

Revisionsutskottets huvudsakliga uppgifter är att övervaka Camurus finansiella rapportering, övervaka effektiviteten i dess interna kontroller, internrevision och riskhantering samt informera sig om revisionen av årsredovisningen och koncernredovisningen, granska och övervaka revisorns opartiskhet och självständighet samt därvid särskilt uppmärksamma om revisorn tillhandahåller andra tjänster än revisionstjänster åt Camurus. Revisionsutskottet ska vidare bistå valberedningen vid förslag till bolagsstämmans beslut om revisorsval. Utskottet har återkommande kontakter med Camurus revisorer. I revisionsutskottet ingår Martin Jonsson (ordförande), Per Olof Wallström, Svein Mathisen och Marianne Dicander Alexandersson. Utskottet uppfyller aktiebolagslagens krav på oberoende samt redovisnings- och revisionskompetens.


Ersättningsutskott

Ersättningsutskott

Ersättningsutskottets huvudsakliga uppgifter är att bereda styrelsens beslut i frågor om ersättningsprinciper, ersättningar och andra anställningsvillkor för VD och övriga ledande befattningshavare samt att följa och utvärdera pågående och under året avslutade program för rörliga ersättningar för bolagsledningen. Utskottet ska även följa och utvärdera tillämpningen av de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som årsstämman beslutat om, liksom gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i Bolaget. I ersättningsutskottet ingår Per Olof Wallström (ordförande), Martin Jonsson, Svein Mathisen och Kerstin Valinder Strinnholm. Utskottet bedöms uppfylla Kodens krav på oberoende samt erforderlig kunskap och erfarenhet i frågor om ersättning till ledande befattningshavare.


Ersättningar

Ersättningar

Enligt aktiebolagslagen ska bolagsstämman besluta om riktlinjer för ersättning till VD och övriga ledande befattningshavare. Följande riktlinjer antogs av årsstämman den 3 maj 2016.

Ersättningar och villkor för ledande befattningshavare ska vara baserade på marknadsmässiga villkor och utgöras av en avvägd blandning av fast lön, rörlig ersättning, pensionsförmåner, övriga förmåner och villkor vid uppsägning. Kontant ersättning ska utgöras av fast lön och, i förekommande fall, rörlig ersättning. Fast lön och rörlig ersättning ska vara relaterad till befattningshavarens ansvar och befogenhet. Den rörliga ersättningen ska baseras på utfallet i förhållande till i förväg uppsatta och väldefinierade mål. Den kontanta rörliga ersättningen ska vara maximerad och får som högst utgöra fyrtio (40) % av den fasta årslönen för VD och trettio (30) % av den fasta årslönen för övriga ledande befattningshavare. Rörlig ersättning kan även utgå i form av långsiktiga incitamentsprogram. Aktiebaserade program beslutas av bolagsstämman. Program för rörlig ersättning bör utformas så att styrelsen, om exceptionella ekonomiska förhållanden råder, har möjlighet att begränsa eller underlåta utbetalning av rörlig ersättning om en sådan åtgärd bedöms som rimlig och förenlig med Bolagets ansvar gentemot aktieägare, anställda och övriga intressenter.

Pensionsförmåner ska utgå enligt gällande ITP-plan eller annars vara premiebaserad och uppgå till högst 35 procent av löneunderlaget. Andra förmåner än fast lön, rörlig ersättning och pensionsförmåner ska tillämpas med restriktivitet. Fast lön under uppsägningstid och avgångsvederlag ska sammantaget inte överstiga ett belopp motsvarande den fasta lönen för 12 månader; för VD gäller 18 månader. Styrelsen ska ha rätt att frångå riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl som motiverar det. Om riktlinjerna frångåtts, ska skälen för detta redovisas vid nästkommande årsstämma.

I den mån styrelseledamot utför arbete för Bolagets räkning, vid sidan av styrelsearbetet, ska konsultarvode och annan ersättning för sådant arbete kunna utgå. Ersättningen ska vara marknadsmässig och ersättning, liksom övriga villkor, beslutas av styrelsen.


Revisorer

Revisorer

Camurus revisor är PricewaterhouseCoopers AB som valdes vid Årsstämman 2016, med Ola Bjärehäll som huvudansvarig revisor. Ola Bjärehäll är auktoriserad revisorer och medlem i FAR, branschorganisationen för revisorer i Sverige.

Revisorn granskar årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och VD:s förvaltning efter en revisionsplan som fastställts i samråd med styrelsens revisionsutskott. I samband med revisionen rapporterar revisorn sina iakttagelser till koncernledningen för avstämning samt därefter till styrelsen genom revisionsutskottet. Revisorn deltar dessutom i årsstämman där han kort beskriver sitt revisionsarbete.


Incitamentsprogram

Incitamentsprogram

I enlighet med ett bolagsstämmobeslut i maj 2016 infördes ett incitamentsprogram (TO2016/2019) som riktar sig till bolagets personal och under vilket maximalt 550 000 teckningsoptioner kan ges ut. Utspädningseffekten vid maximalt utnyttjande av programmet motsvarar 1,5% av aktiekapitalet och röstetalet. I programmet har 500 000 teckningsoptioner givits ut och som ger rätt till teckning av lika många aktier under perioden 15 maj 2019 – 15 december 2019. Teckningskursen för teckning av aktier vid utnyttjande av optionerna bestämdes till 99,50 SEK. Optionerna värderades av ett oberoende institut i enlighet med Black&Scholes modell och förvärvades av deltagarna till marknadspris. Per den 31 december 2016 hade 47 personer valt att delta i TO2016/2019 och sammanlagt tecknat 404.300 teckningsoptioner. Resterande teckningsoptioner reserveras för framtida nyanställningar.


Bolagsordning

Bolagsordning

Bolagsordningen fastställs av årsstämman och beskriva ett antal obligatoriska uppgifter av grundläggande natur för bolaget.

Bolagsordning.pdfÅrsstämma

Årsstämma

Aktieägarna i Camurus AB (publ) kallas till årsstämma onsdagen den 3 maj 2017 kl. 17.00 på Elite Hotel Ideon, Scheelevägen 27 i Lund. Inregistrering till stämman börjar kl. 16.00, då det också bjuds på lättare förtäring.

För anmälan klicka här.


Viktig information

Informationen på denna del av Camurus AB:s (”Bolagets”) webbplats är inte avsedd för, och får inte, direkt eller indirekt, helt eller delvis, åtkommas av eller distribueras eller spridas till personer som bor eller befinner sig i USA (innefattande dess territorier och besittningar), varje stat i USA samt District of Columbia (”USA”), Kanada, Japan, Australien, Nya Zeeland, Sydafrika, Hong Kong, Singapore eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser, och utgör inte ett erbjudande att sälja, eller en anfordran om att lämna ett erbjudande att köpa eller förvärva, aktier eller andra värdepapper i Bolaget i USA, Kanada Japan, Australien, Nya Zeeland, Sydafrika, Hong Kong, Singapore eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser i sådan jurisdiktion. Värdepapper i Bolaget som omnämns på denna webbplats (”Värdepapperna”) har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 (”Securities Act”) och får inte erbjudas eller säljas i USA utan registrering enligt Securities Act eller utan tillämpning av ett undantag från, eller genom en transaktion som inte omfattas av, sådan registrering och i överenstämmelse med samtliga tillämpliga värdepapperslagar i varje delstat eller annan jurisdiktion i USA. Värdepapperna har vidare inte registrerats och kommer inte att registreras enligt någon tillämplig värdepapperslagstiftning i Kanada, Japan, Australien, Nya Zeeland, Sydafrika, Hong Kong eller Singapore och får, med vissa undantag, inte erbjudas eller säljas till eller inom, eller för en persons räkning eller till förmån för en person som är folkbokförd eller befinner sig i Kanada, Japan, Australien, Nya Zeeland, Sydafrika, Hong Kong eller Singapore. Det kommer inte lämnas något erbjudande till allmänheten i Kanada, Japan, Australien, Nya Zeeland, Sydafrika, Hong Kong eller Singapore att förvärva Aktierna. Åtkomst till informationen och dokumenten på följande webbplatser kan vara olaglig i vissa jurisdiktioner, och endast vissa kategorier av personer kan tillåtas åtkomst till sådan information och sådana dokument. Samtliga personer bosatta utanför Sverige som önskar åtkomst till dokumenten på denna webbplats måste först försäkra sig om att de inte är föremål för lokala lagar eller bestämmelser som förbjuder eller inskränker deras rätt till åtkomst av denna webbplats, eller om deras förvärv av värdepapper kräver registrering eller godkännande. Sådan registrering eller sådant godkännande har inte inhämtats utanför Sverige. Bolaget tar inget ansvar för någon persons brott mot tillämpliga lagar och bestämmelser.