products

media

Pressmeddelanden

Pressmeddelanden


 

Event

Event

2017-03-07(-08)

Cowen and Company Annual Healthcare Conference 2017

Boston


Koncernchef och vd Fredrik Tiberg kommer att ge en översikt av bolagets verksamhet vid Cowen and Company Annual Healthcare Conference 2017 i Boston, Massachusetts.

Presentationen kan följas som live webcast via
wsw.com/webcast/cowen38/camx.st2017-03-22

Stockholm Corporate Finance Life Science & Healthcare seminarium

Stockholm


Fredrik Tiberg, President and CEO, will provide an overview and update on the company's business at the Stockholm Corporate Finance Life Science & Healthcare Seminar.

The presentation can be accessed via a live webcast through:
https://wonderland.videosync.fi/2017-03-22-camurus2017-05-03

13.00, Delårsrapport januari-mars 2017
2017-05-03

Årsstämma

Elite Ideon Hotel, Lund


Årsstämman för räkenskapsåret 2016 kommer att hållas den 3 maj 2017 på Elite Ideon Hotel i Lund.2017-06-17(-22)

CPDD Annual Scientific Meeting

Montréal


Camurus håller en presentation vid The College on Problems of Drug Dependence Årsmöte, 17-22 juni 2017.

http://cpdd.org/meetings/2017-meeting-information/


2017-06-19(-22)

BIO 2017

San Diego

bio.org


2017-07-13

Delårsrapport januari-juni 2017
2017-10-24(-26)

CPhI Worldwide

Frankfurt

cphi.com


2017-10-26

Delårsrapport januari-september 2017
2017-11-06(-08)

BIO-Europe

Berlin2018-02-15

Bokslutskommuniké 2017
2018-03-22

Årsredovisning 2017
Bildbank

Bildbank

You are welcome to download the logos and images found below and use them in publications relating to Camurus.


CAMURUS IMAGES DOWNLOADFredrik Tiberg, President and CEO
TIF 32.6 MB. Upplösning: 300dpi
Foto: Åsa Siller ©Camurus AB
download


Fredrik Tiberg, President and CEO
TIF 8.7 MB. Upplösning: 300dpi
Foto: Åsa Siller ©Camurus AB
download


Per Olof Wallström, Chairman of the Board
TIF 5.3 MB. Upplösning: 300dpi
Foto: Åsa Siller ©Camurus AB
downloadTIF 9.7 MB. Upplösning: 300dpi
Foto: Thomas Althin ©Camurus AB
downloadTIF 25.6 MB. Upplösning: 300dpi
Foto: Thomas Althin ©Camurus AB
downloadTIF 16.9 MB. Upplösning: 300dpi
Foto: Thomas Althin ©Camurus AB
downloadTIF 19.7 MB. Upplösning: 300dpi
Foto: Thomas Althin ©Camurus AB
downloadTIF 10.3 MB. Upplösning: 300dpi
Foto: Thomas Althin ©Camurus AB
downloadTIF 18.1 MB. Upplösning: 300dpi
Foto: Thomas Althin ©Camurus AB
downloadTIF 19.1 MB. Upplösning: 300dpi
Foto: Thomas Althin ©Camurus AB
downloadTIF 19.7 MB. Upplösning: 300dpi
Foto: Thomas Althin ©Camurus AB
download


Prenumeration

PrenumerationMediakontakt

Mediakontakt

Ni är välkommen att kontakta oss genom epost eller telefon om ni har frågor.

Fredrik Tiberg
President & VD
046-286 46 92
media@camurus.com


UP
Viktig information

Informationen på denna del av Camurus AB:s (”Bolagets”) webbplats är inte avsedd för, och får inte, direkt eller indirekt, helt eller delvis, åtkommas av eller distribueras eller spridas till personer som bor eller befinner sig i USA (innefattande dess territorier och besittningar), varje stat i USA samt District of Columbia (”USA”), Kanada, Japan, Australien, Nya Zeeland, Sydafrika, Hong Kong, Singapore eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser, och utgör inte ett erbjudande att sälja, eller en anfordran om att lämna ett erbjudande att köpa eller förvärva, aktier eller andra värdepapper i Bolaget i USA, Kanada Japan, Australien, Nya Zeeland, Sydafrika, Hong Kong, Singapore eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser i sådan jurisdiktion. Värdepapper i Bolaget som omnämns på denna webbplats (”Värdepapperna”) har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 (”Securities Act”) och får inte erbjudas eller säljas i USA utan registrering enligt Securities Act eller utan tillämpning av ett undantag från, eller genom en transaktion som inte omfattas av, sådan registrering och i överenstämmelse med samtliga tillämpliga värdepapperslagar i varje delstat eller annan jurisdiktion i USA. Värdepapperna har vidare inte registrerats och kommer inte att registreras enligt någon tillämplig värdepapperslagstiftning i Kanada, Japan, Australien, Nya Zeeland, Sydafrika, Hong Kong eller Singapore och får, med vissa undantag, inte erbjudas eller säljas till eller inom, eller för en persons räkning eller till förmån för en person som är folkbokförd eller befinner sig i Kanada, Japan, Australien, Nya Zeeland, Sydafrika, Hong Kong eller Singapore. Det kommer inte lämnas något erbjudande till allmänheten i Kanada, Japan, Australien, Nya Zeeland, Sydafrika, Hong Kong eller Singapore att förvärva Aktierna. Åtkomst till informationen och dokumenten på följande webbplatser kan vara olaglig i vissa jurisdiktioner, och endast vissa kategorier av personer kan tillåtas åtkomst till sådan information och sådana dokument. Samtliga personer bosatta utanför Sverige som önskar åtkomst till dokumenten på denna webbplats måste först försäkra sig om att de inte är föremål för lokala lagar eller bestämmelser som förbjuder eller inskränker deras rätt till åtkomst av denna webbplats, eller om deras förvärv av värdepapper kräver registrering eller godkännande. Sådan registrering eller sådant godkännande har inte inhämtats utanför Sverige. Bolaget tar inget ansvar för någon persons brott mot tillämpliga lagar och bestämmelser.