products

produkter

Vår produktportfölj

Camurus forsknings- och utvecklingsarbete fokuserar på de behov av utveckling som finns för medicinska behandlingar av allvarliga sjukdomar som cancer, endokrina sjukdomar, metaboliska sjukdomar, beroendesjukdomar och smärta. Vår produktportfölj utgörs av projekt i olika utvecklingsfaser, vilka drivs både som egna interna projekt och i samarbete med partners.

CAM2038 q1w
Opiatberoende
20%
CAM2038 q4w
Opiatberoende
20%
CAM2038 q1w
Kronisk smärta
20%
CAM2038 q4w
Kronisk smärta
20%
CAM2029
Neuroendokrina tumörer
20%
CAM2029
Akromegali
20%
CAM2032
Prostatacancer
20%
CAM4071
Ej offentliggjord indikation
20%
CAM2047
CINV
20%
CAM2048
Postoperativ smärta
20%
CAM2058
Postoperativ smärta & PONV
20%
CAM4072
Genetisk fetma
20%
CAM2043
Pulmonell Arteriell Hypertension
20%
episil®
Oral mucositis
20%

CAM2029 tillväxthormonstörningar

CAM2029 growth hormone disorders

CAM2029 tillväxthormonstörningar

Produkten utvecklas av Novartis med stöd av Camurus för behandling av akromegali och neuroendokrina tumörer och anses ha flera viktiga fördelar jämfört med nuvarande produkter på marknaden. CAM2029 är en långtidsverkande subkutan injektionsdepå baserad på den aktiva substansen oktreotid som formulerats med Camurus patenterade FluidCrystal® injektionsdepå-teknologi.

CAM2029 innehåller den aktiva substansen oktreotid som är en syntetisk peptidanalog av det naturliga peptidhormonet somatostatin. Somatostatinanaloger (SSA) utgör idag standarden för säker och effektiv symptomatisk behandling av patienter med akromegali och neuroendokrina tumörer (NET). SSA har i kliniska prövningar också uppvisat effekt mot tumörer och är ett behandlingsalternativ för patienter med inoperabla NET. De SSA-produkter som för närvarande marknadsförs är korttidsverkande oktreotid (Sandostatin® från Novartis samt generiska versioner), den marknadsledande långverkande formuleringen oktreotid LAR (Sandostatin® LAR® från Novartis), samt två långtidsverkande formuleringar av lanreotid (Somatuline® LA® och Somatuline® Autogel® från Ipsen).

CAM2029 kommer i en förfylld spruta utrustad med ett automatiskt nålsticksskydd och kan enkelt injiceras subkutant, också av patienten själv, utan några komplicerade beredningssteg eller krav på temperering innan dosering. CAM2029 är dessutom kompatibel med autoinjektorer, vilket kan komma att ytterligare underlätta för patienter att själva administrera produkten.

CAM2029 nyckelegenskaper

 • Enkel och bekväm dosering med förfylld spruta
 • Tunn nål och liten injektionsvolym
 • Anpassad för självadministration
 • Hög biotillgänglighet
 • Tillverkning med konventionell utrustning


CAM2038 opiatberoende

CAM2038 opioid dependence

CAM2038 opiatberoende

CAM2038 omfattar två långtidsverkande subkutana buprenorfinprodukter för underhållsbehandling av opiatberoende, avsedda för dosering en gång i veckan (q1w) respektive en gång i månaden (q4w). Produkterna, som baseras på Camurus patenterade FluidCrystal® injektionsdepå-teknologi, utvecklas för att lösa flera problem med nu tillgängliga läkemedel, bl.a. bristande följsamhet, omfattande missbruk, olaglig spridning och frekventa återfall till missbruk.

CAM2038 kombinerar den kända och väldokumenterade aktiva substansen buprenorfin med Camurus patenterade FluidCrystal® injektionsdepå. Den långtidsverkande effekten av CAM2038 gör att läkemedlet bara behöver ges 12 eller 52 gånger per år. Därmed reduceras bördan av daglig medicinering, som dessutom ofta måste ske under övervakning av sjukvårdspersonal, och därför är tidskrävande och kostsam både för patient och samhälle. CAM2038 kommer att administreras av sjukvårdspersonal som en enkel subkutan injektion och kan därmed inte missbrukas, spridas eller säljas på den illegala marknaden.

CAM2038 kommer att finnas tillgänglig i flera doser och för vecko- eller månadsadministrering. Denna flexibilitet utvecklades för att produkten ska kunna tillgodose alla faser i behandlingen av opiatmissbruk, från behandlingsstart till stabilisering och långtidsbehandling. Dosflexibiliteten är också viktig för att kunna anpassas till patienternas individuella behov, som beror på behandlingsfas, missbrukshistorik och andra faktorer. CAM2038 kommer tillhandahållas i förfyllda sprutor med säkerhetsskydd mot nålstick. Produkterna injiceras subkutant i små volymer och behöver inte förberedas innan användning.

CAM2038 nyckelegenskaper

 • Reducerat antal doseringstillfällen
 • Skydd mot felaktig användning, missbruk, spridning och illegal handel
 • Ingen risk för exponering mot barn och ungdomar
 • Flexibla doser för individualiserad behandling
 • Blockering av illegala opiaterCAM2038 kronisk smärta

CAM2038 chronic pain

CAM2038 kronisk smärta

CAM2038 är en subkutan injektionsdepå av buprenorfin för enkel och säker läkemedelsadministration med hjälp av en förfylld spruta. Förutom behandling av opiatberoende, utvecklas CAM2038 vecko- och månadsprodukter också för behandling av kronisk smärta, initialt för patienter behandlade med opiater, men produktvarianter för patienter som inte tidigare behandlats med opiater är också framtagna.

CAM2038 ger snabbt påslag, dosproportionell, långvarig exponering, utan samma risk för överdos och andningsdepression som associeras med fulla mu-agonister som morfin, oxykodon, fentanyl med flera. Produktens profil överensstämmer väl med målprofilen för läkemedel för kronisk smärta och svarar mot ett tydligt medicinskt behov av att kombinera effektiv smärtlindning med reducerad risk för missbruk och förbättrad säkerhet. Det subkutana administreringssättet ökar följsamhet och minskar risk för felanvändning, även i jämförelse med transdermala opiatformuleringar, vilket indikerar att CAM2038 kan vara särskilt väl lämpat för patienter med kronisk smärta och missbrukshistorik.

CAM2038 nyckelegenskaper

 • Reducerat antal doseringstillfällen
 • Minskad risk för felaktig användning, spridning och illegal handel
 • Ökad behandlingsföljsamhet


CAM2032 prostatacancer

CAM2032 prostate cancer

CAM2032 prostatacancer

Camurus CAM2032 är en långtidsverkande leuprolidformulering med både snabbt påslag och förlängd frisättning av leuprolidacetat. Produkten, som initialt utvecklas för långtidsbehandling av prostatacancer, baseras på Camurus patenterade FluidCrystal® injektionsdepå och har utformats för enkel och bekväm administrering, också av patienten själv, med en förfylld spruta utrustad med en tunn kanyl och automatiskt nålsticksskydd.

CAM2032 utvecklas för självadministrering, vilket ökar flexibiliteten för patienterna och minskar bördan med schemalagda injektioner. Produkten är kompatibel med användning av autoinjektor för att ytterligare förenkla administreringen. Tack vare dess användarvänliga design, kräver CAM2032 inga blandningssteg eller temperaturkonditionering innan den administreras som en liten volym (0,2 eller 0,4 mL) genom en tunn kanyl (27 G). Efter injektion omvandlas lipidsystemet omedelbart till en långsamt frisättande flytande kristallin gel som avger terapeutiska nivåer av leuprolid under en period av en månad.

I jämförelse med andra injicerbara GnRH-agonistprodukter på marknaden har CAM2032 flera fördelar, inklusive den enkla hanteringen, liten injektionsvolym, tunn nål och möjlighet till självadministreringen av patienter.

CAM2032 nyckelegenskaper

 • Enkel dosering utan förblandning
 • Förfylld spruta anpassad för självadministration
 • Tunn nål och liten injektionsvolym
 • Kompatibel med autoinjektor
 • Tillverkning med konventionell utrustning


episil® munhålevätska

episil® oral liquid

episil® munhålevätska

episil® munhålevätska används för behandling av smärtsamma och inflammatoriska tillstånd med sår och blåsor i munnen, exempelvis oral mukosit, vilket är en vanlig sidoeffekt av cellgifts- och/eller strålbehandling. När episil® kommer i kontakt med munslemhinnan omvandlas vätskan inom ett par minuter till ett gelskikt som fäster på munhålans slemhinnor. Gelskiktet fungerar som en skyddande barriär med dokumenterad bevisad smärtlindrande effekt.

episil® munhålevätska baseras på Camurus patenterade FluidCrystal® topikal bioadhesiv teknologi och har i kliniska studier påvisat effektiv och snabb smärtlindring i upp till 8 timmar. episil® munhålevätska hjälper patienterna att bevara sin livskvalitet under tiden som cancerbehandlingen pågår.

För mer information, se www.episil.se


UP

Viktig information

Informationen på denna del av Camurus AB:s (”Bolagets”) webbplats är inte avsedd för, och får inte, direkt eller indirekt, helt eller delvis, åtkommas av eller distribueras eller spridas till personer som bor eller befinner sig i USA (innefattande dess territorier och besittningar), varje stat i USA samt District of Columbia (”USA”), Kanada, Japan, Australien, Nya Zeeland, Sydafrika, Hong Kong, Singapore eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser, och utgör inte ett erbjudande att sälja, eller en anfordran om att lämna ett erbjudande att köpa eller förvärva, aktier eller andra värdepapper i Bolaget i USA, Kanada Japan, Australien, Nya Zeeland, Sydafrika, Hong Kong, Singapore eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser i sådan jurisdiktion. Värdepapper i Bolaget som omnämns på denna webbplats (”Värdepapperna”) har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 (”Securities Act”) och får inte erbjudas eller säljas i USA utan registrering enligt Securities Act eller utan tillämpning av ett undantag från, eller genom en transaktion som inte omfattas av, sådan registrering och i överenstämmelse med samtliga tillämpliga värdepapperslagar i varje delstat eller annan jurisdiktion i USA. Värdepapperna har vidare inte registrerats och kommer inte att registreras enligt någon tillämplig värdepapperslagstiftning i Kanada, Japan, Australien, Nya Zeeland, Sydafrika, Hong Kong eller Singapore och får, med vissa undantag, inte erbjudas eller säljas till eller inom, eller för en persons räkning eller till förmån för en person som är folkbokförd eller befinner sig i Kanada, Japan, Australien, Nya Zeeland, Sydafrika, Hong Kong eller Singapore. Det kommer inte lämnas något erbjudande till allmänheten i Kanada, Japan, Australien, Nya Zeeland, Sydafrika, Hong Kong eller Singapore att förvärva Aktierna. Åtkomst till informationen och dokumenten på följande webbplatser kan vara olaglig i vissa jurisdiktioner, och endast vissa kategorier av personer kan tillåtas åtkomst till sådan information och sådana dokument. Samtliga personer bosatta utanför Sverige som önskar åtkomst till dokumenten på denna webbplats måste först försäkra sig om att de inte är föremål för lokala lagar eller bestämmelser som förbjuder eller inskränker deras rätt till åtkomst av denna webbplats, eller om deras förvärv av värdepapper kräver registrering eller godkännande. Sådan registrering eller sådant godkännande har inte inhämtats utanför Sverige. Bolaget tar inget ansvar för någon persons brott mot tillämpliga lagar och bestämmelser.