products

teknologier

FluidCrystal® injektionsdepå

FluidCrystal® injection depot

FluidCrystal® injektionsdepå

Camurus FluidCrystal® injektionsdepå kan frisätta terapeutiska nivåer av läkemedel över en längre tid - från några dagar till några månader - genom en enkel injektion. Systemet är lämpligt för frisättning av t.ex. potenta peptider och småmolekyler och är smidigt att dosera genom sin enkla design.

FluidCrystal® injektionsdepå består en flytande lipidlösning som vid kontakt med minimala mängder vatten i kroppen automatiskt omvandlas till en flytande kristallin gel. Gelen kapslar effektivt in substansen och när depån bryts ner biologiskt frisätts läkemedlet långsamt och kontrollerat och blir tillgängligt i kroppen.

FluidCrystal®-systemet uppvisar inte de nackdelar med initial spik i frisättningsprofilen, begränsad kemisk och fysikalisk produktstabilitet, komplicerad hantering och administrering och kostsam tillverkning som ofta associeras med traditionella mikropartikelbaserade depåsystem.

Flytande kristallina geler kan effektivt inkapsla ett brett spektrum av aktiva substanser, och eftersom strukturbildningen startar omedelbart efter injektion, är den initiala frisättningen av läkemedlet ofta mycket begränsad. Den flytande kristallina strukturen har en skyddande effekt på många känsliga substanser vilket tros vara en orsak till den höga biotillgängligheten som dokumenterats för FluidCrystal®-systemet jämfört med t.ex. mikropartiklar. Tack vare att Camurus depålösning har låg viskositet blir de produkter som bygger på teknologin lättare att både hantera och injicera genom tunna nålar, samtidigt som de också är lättare att tillverka jämfört med traditionella mikropartikelbaserade depåsystem.

FluidCrystal® injektionsdepå är lätt att administrera i små doser genom injektion med en förfylld spruta med tunn nål. Kan även förses med nålsticksskydd eller administreras med autoinjektor. Camurus teknologier för depåformulering gör det lättare för både patienter och vårdpersonal, och de är lämpade för egenmedicinering av patient och anhöriga.


Nyckelegenskaper


 • Långsam och stabil frisättning av läkemedel
 • Frisättningen kan styras från några dagar till några månader
 • Produkter är klara för användning
 • Liten injektion genom en tunn kanyl
 • Kompatibel med förfyllda sprutor och injektionshjälpmedel (t.ex. autoinjektorer)
 • God lokal tolerans visat i prekliniska och kliniska studier
 • God säkerhet och god systemisk tolerans visat i prekliniska och kliniska studier
 • Kan förvaras i rumstemperatur
 • Enkel och standardiserad tillverkningsprocess


 1. Subkutan injektion av lipidbaserad formulering
 2. Flytande kristallin gel bildas vid upptag av vatten (w)
 3. Långsam frisättning av läkemedelssubstans (D), nedbrytning av depån


FluidCrystal® bioadhesiv vätska

FluidCrystal® topical bioadhesive

FluidCrystal® bioadhesiv vätska

Camurus FluidCrystal® bioadhesiv vätska appliceras på topikala ytor och sprids där för att bilda en tunn bioadhesiv film som skyddar vävnaden och kan användas för lokal frisättning av läkemedelssubstanser. Systemet lämpar sig för förlängd lokal frisättning av t.ex. peptider och små molekyler på slemhinnor i mun, näsa, svalg, vagina och rektum samt på huden.

Formuleringen appliceras som en lågviskös vätska på en biologiska yta där den omvandlas till en tunn och starkt bioadhesiv flytande kristallin film efter absorption av små mängder vatten. Nanostrukturen hos filmen kan kontrolleras för att uppnå en optimal tillförselprofil och bioadhesiv styrka. Formuleringen har en hög löslighetskapacitet, vilket medför att relativt små dosvolymer kan användas för uppnå terapeutisk effekt med den aktiva substansen.
FluidCrystal® bioadhesiv vätska är kompatibel med ett antal applikatorer som engångspipetter, tuber, pumpflaskor.

Den kommersiellt tillgängliga produkten episil® baseras på FluidCrystal® bioadhesiv vätska.

Nyckelegenskaper

 • Kraftigt bioadhesiv
 • Skyddar känsliga biologiska ytor
 • Lindrar lokal smärta
 • Hög löslighetskapacitet för aktiva substanser
 • Lokal förlängd frisättning av läemedelssubstanser
 • God lokal tolerans dokumenterad i kliniska studier
 • Enkel och standardiserad tillverkningsprocess


FluidCrystal® nanopartiklar

FluidCrystal® nanoparticles

FluidCrystal® nanopartiklar

FluidCrystal® nanopartiklar kan lösa biotillgänglighetsproblem för amfifila och lipofila läkemedel eller för läkemedel som är känsliga för biologisk nedbrytning.

FluidCrystal® nanopartiklar är oftast vattenbaserat och består av en stabil emulsion av nanopartiklar av flytande kristallin struktur. Teknologin är utvecklad för att öka biotillgängligheten av amfifila och lipofila läkemedel med låg vattenlöslighet samt läkemedel som är känsliga för biologisk nedbrytning, t.ex. peptider och proteiner.
Produkter baserade på teknologin är antingen förblandade till stabila dispersioner som injiceras, intravenöst, subkutant, intramuskulärt eller intrakavitalt, eller administreras på hud eller slemhinnor i sprayform.

Nyckelegenskaper

 • Förlängd systemisk läkemedelscirkulation (parenteral administrering)
 • Förbättrat upptag över slemhinnor och hud (topikal administrering)
 • Skydd av känsliga läkemedelssubstanser
 • Hög löslighetskapacitet
 • Baserat på säkra hjälpämnen
 • God systemisk och lokal tolerans


UP

Viktig information

Informationen på denna del av Camurus AB:s (”Bolagets”) webbplats är inte avsedd för, och får inte, direkt eller indirekt, helt eller delvis, åtkommas av eller distribueras eller spridas till personer som bor eller befinner sig i USA (innefattande dess territorier och besittningar), varje stat i USA samt District of Columbia (”USA”), Kanada, Japan, Australien, Nya Zeeland, Sydafrika, Hong Kong, Singapore eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser, och utgör inte ett erbjudande att sälja, eller en anfordran om att lämna ett erbjudande att köpa eller förvärva, aktier eller andra värdepapper i Bolaget i USA, Kanada Japan, Australien, Nya Zeeland, Sydafrika, Hong Kong, Singapore eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser i sådan jurisdiktion. Värdepapper i Bolaget som omnämns på denna webbplats (”Värdepapperna”) har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 (”Securities Act”) och får inte erbjudas eller säljas i USA utan registrering enligt Securities Act eller utan tillämpning av ett undantag från, eller genom en transaktion som inte omfattas av, sådan registrering och i överenstämmelse med samtliga tillämpliga värdepapperslagar i varje delstat eller annan jurisdiktion i USA. Värdepapperna har vidare inte registrerats och kommer inte att registreras enligt någon tillämplig värdepapperslagstiftning i Kanada, Japan, Australien, Nya Zeeland, Sydafrika, Hong Kong eller Singapore och får, med vissa undantag, inte erbjudas eller säljas till eller inom, eller för en persons räkning eller till förmån för en person som är folkbokförd eller befinner sig i Kanada, Japan, Australien, Nya Zeeland, Sydafrika, Hong Kong eller Singapore. Det kommer inte lämnas något erbjudande till allmänheten i Kanada, Japan, Australien, Nya Zeeland, Sydafrika, Hong Kong eller Singapore att förvärva Aktierna. Åtkomst till informationen och dokumenten på följande webbplatser kan vara olaglig i vissa jurisdiktioner, och endast vissa kategorier av personer kan tillåtas åtkomst till sådan information och sådana dokument. Samtliga personer bosatta utanför Sverige som önskar åtkomst till dokumenten på denna webbplats måste först försäkra sig om att de inte är föremål för lokala lagar eller bestämmelser som förbjuder eller inskränker deras rätt till åtkomst av denna webbplats, eller om deras förvärv av värdepapper kräver registrering eller godkännande. Sådan registrering eller sådant godkännande har inte inhämtats utanför Sverige. Bolaget tar inget ansvar för någon persons brott mot tillämpliga lagar och bestämmelser.